Nieuws 29 juni 2020 | Van het bestuur

Uitnodiging ALV Cartouche 13 juli 2020

Beste Cartoucheleden,


Het bestuur van VMHC Cartouche nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering, welke zal worden gehouden op maandag 13 juli 2020, aanvang 20.00 uur in het clubhuis.


De agenda en de vergaderstukken zijn beschikbaar via onze website, www.hc-cartouche.nl en de Cartouche-app.


Tijdens de vergadering zullen we u meenemen in het reilen en zeilen van onze vereniging tijden de Corona crisis. Ondanks dat het afgelopen seizoen abrupt en (te) vroeg geëindigd is kunnen we jullie, vooruitlopend op de ALV, wel alvast laten weten dat de financiële impact op Cartouche vrijwel volledig is gecompenseerd door de getroffen maatregelen van onszelf alsmede door de diverse steunmaatregelen vanuit de overheid, KNHB, gemeente en ook Stichting Duijvesteyn. Hierdoor zullen we tijdens de ALV een break-even resultaat van afgelopen seizoen en tevens een sluitende begroting voor seizoen 2020-2021 kunnen presenteren. Daarnaast zullen we tijdens de ALV voorstellen de contributies gelijk te houden aan afgelopen seizoen waarbij we de mogelijkheid om in termijnen te betalen zullen uitbreiden naar 6 maandelijkse termijnen. Naast de vaste (statutair bepaalde) agendapunten, zullen de nieuw te benoemen bestuursleden Marco Alewijnse (Senioren en Top) en Sander Kernkamp (Sponsoring en #CartoucheVerenigt) zich kort introduceren en hun plannen en ambities voor Cartouche toelichten. Na een jaar als interim in functie zal ook Matthijs Minderhoud (Technische zaken jeugd), bij goedkeuring van de ALV, toetreden tot het bestuur. Matthijs Minderhoud zal tijdens de ALV een toelichting geven op de status van de jeugdopleiding waarin wij de afgelopen tijd hebben geïnvesteerd.  


Gelet op het advies van het kabinet van woensdag 24 juni 2020 waaruit volgt dat grotere bijeenkomsten vanaf 1 juli 2020 weer zijn toegestaan, heeft het bestuur besloten de Algemene Leden Vergadering op fysieke wijze te laten plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter-maatregel. Hierbij wordt opgemerkt dat we wel de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen en u dus slechts kunt verschijnen als u in goede gezondheid bent. Cartouche en dus ook het bestuur houdt zich strikt aan de richtlijnen van het kabinet en de RIVM en behoudt zich daarvoor het recht voor om leden om deze reden toegang tot de ALV te ontzeggen.


Met vriendelijke groet,

namens het bestuur


Fleur van den Hoek-Hillen

Secretaris

 
Bijlage